PayPal - The safer, easier way to pay online.

Assist Solara An-Ra in raising the vibration of our tribe! 

Connection with Gaia's Ascension Grids

From CD 'Ascension - The Time is Now'
(12.42 mins) Click here for download

The new electromagnetic grid of Gaia is being made by the Light workers incarnated on our planet now – members of the Order of Melchizedek who work with the Councils of Light to assist our ascension. Through connecting with this grid while in our Higher Self state, we awaken our third eye chakras. We awaken the dormant codes within our auras, which reconnect our Light bodies. We are able to send healing information and energies through the grid to our human tribe and to Gaia herself. Connecting this electromagnetic grid with the Christ Consciousness/Dodecahedron grid 60 miles above the Earth assists in awakening all those who slumber still.Written Meditation (English, Dutch & Spanish)

Connection with Gaia’s Ascension Grids (Dutch & Spanish below)

Sit with your spine as straight as possible now, and breathe deeply. Feel yourself in your body and with your breath, right here right now. In the sacred vessel which is your body, and on the surface of this beautiful planet, right here right now!

Place yourself in a high vibrational space now, by calling a column of White Light to yourself. Command out loud 'I CALL LIGHT TO MYSELF NOW!'

Within the column of light, connect from your heart straight up into the Great Central Sun at the heart of our galaxy. From your heart, connect straight down into the heart of our Mother Earth. You are connected through your 12 chakras now, into all that is above and all that is below – centred in your heart.

Call your Higher Self to merge with you now. See your Higher Self as a Light being, and allow this highest aspect of yourself to download into the cells of your body now. You are one with your Higher Self – filled with love - and Light!

Awaken your third eye now by imagining a bright golden light in your head. Connect this light with your heart centre. Through this connection between your heart and third eye, you strengthen your connection with your Higher Self, and your Light body.

Now, visualise the new electromagnetic grid of Gaia, 3 to 4 feet above the surface of the Earth. See this grid as a crystalline, golden web of Light around our blessed planet. You are connected to the golden energy of this grid through your Solar Plexus chakra. See yourself as part of this grid connected through your solar plexus into the golden matrix of Light and love. Stay energetically connected with the grid as you hear these words.

The new electromagnetic grid of Gaia is being made by the Light workers incarnated on our planet now to reconnect us with the Earth and each other, and to raise our vibration. Through connecting with this grid while in our Higher Self state, we awaken our third eye chakras. We awaken the dormant codes within our auras, which reconnects our Light bodies. We are able to send information and energies through the grid to our human tribe and to Gaia herself.

It is not possible to use this golden grid for negative purposes, as one can only connect to it from a high vibrational state – from the state you are in now, having merged with your Higher Self, and connected your heart and third eye centres.

Let us send love through this matrix, to reunite our tribe of humans – the tribe of Planet Earth. Pour love from your heart into the grid now, feeling that love lighting up the golden web - connecting all human beings on Earth right now, in a blissful experience of ONE-NESS.

Now let us send our combined love, from the golden grid, deep into the heart of Gaia, our Mother Earth. Feel our love and gratitude pouring into her body – and feel that love, multiplied, return into our bodies.

Now send our combined love from the electromagnetic grid up into the Christ Consciousness grid, 60 miles above the Earth. Feel the Dodecahedron grid surrounding our entire planet ignite with the light of our love. Experience the connection between these 2 grids now, awakening all those who slumber still.

Rainbow energy fields are emerging from the crystal beds deep in the body of Gaia. Rainbow energy fields from Gaia’s body, co-creating this matrix of love and Light.

We are connected with our Higher selves now. We are connected through our solar plexus chakras to the new electromagnetic grid of Gaia – and through our hearts to the Christ Consciousness Grid 60 miles above the Earth. We, Warriors of the Light, create Heaven on Earth now!

Namaste.Dutch Translation

Connectie met Gaia's Ascensie Rasters (Grids) Translation by LightMare  

Zit met je ruggegraat zo recht als mogelijk nu, en adem diep.  Voel jezelf in je lichaam en met je adem,in dit hier en in dit nu .  In dit heilige voertuig welk jouw lichaam is , en op het oppervlak van deze prachtvolle planeet, in dit hier en in dit nu!   Plaats jezelf in een hoge vibratie ruimte nu, door een kolom van Wit Licht om je heen te roepen. Roep aan met je stem 'IK ROEP LICHT NAAR MIJZELF NU ! '  

Binnen deze kolom van licht, maak nu de connectie vanuit je hart regelrecht omhoog tot in de Grote Centrale Zon in het hart van ons sterrenstelsel. Vanuit je hart, maak nu de connectie regelrecht omlaag tot in het hart van onze Moeder Aarde. Je bent verbonden door je 12 chakra's nu, met al dat boven is en al dat beneden is - gecentreerd in je hart.  

Roep je Hogere Zelf om met je te versmelten nu . Zie je Hogere Zelf als een LichtWezen, en sta dit hoogste aspect van jezelf toe tot in de cellen van je lichaam in te dalen. Je bent een met je Hogere Zelf - vervuld van liefde - en Licht !   Laat je derde oog nu wakker worden door je een helder gouden licht in je hoofd voor te stellen. Verbind dit licht met je hart centrum. Door deze verbinding tussen je hart en je derde oog, versterk je je connectie met je Hogere Zelf en je Lichtlichaam.  

Nu , visualiseer het nieuwe electromagnetisch raster (grid) van Gaia, 3 tot 4 voet (1 tot 1.50 m.) boven het oppervlak van de Aarde. Zie dit raster als een cristalijn,gouden web van Licht rondom onze gezegende planeet. Je bent verbonden met de gouden energie van dit raster door je solar plexus chakra. Zie jezelf als deel van dit raster verbonden door je solar plexus in de gouden matrijs van Licht en liefde. Blijf energetisch verbonden met het raster terwijl je deze woorden hoort.  

Het nieuwe electromagnetische raster van Gaia wordt gemaakt door de nu op deze planeet geincarneerde Lichtwerkers om ons opnieuw te verbinden met de Aarde en elkaar, en om onze vibratie te verhogen. Door contact te maken met dit raster terwijl we in verbinding zijn met ons Hogere Zelf roepen we onze derde oog chakra's wakker. We doen de slapende codes in onze aura's ontwaken, welke ons opnieuw verbinden met onze Lichtlichamen. We zijn in staat om informatie en energieën te zenden via het raster naar onze mensen stam en naar Gaia haarzelf.  

Het is niet mogelijk om dit gouden raster te gebruiken voor negatieve doeleinden, aangezien men er enkel connectie mee kan maken vanuit de staat van in een hogere vibratie te zijn, vanuit de staat waarin je nu bent, verbonden met je Hogere Zelf, en je hart en je derde oog centra verbonden hebbend.   Laat ons nu liefde zenden door deze matrijs, om de stam van de mensen - de stam van Planeet Aarde - hernieuwd samen te brengen. Laat liefde vanuit je hart vloeien in het raster nu, vóel hoe die liefde het gouden web doet oplichten - alle mens wezens op aarde nu samenbrengend in een gelukzalige ervaring van EEN-ZIJN.   Laat ons nu dan onze gecombineerde liefde zenden, vanuit het gouden raster, diep naar het hart van Gaia, onze Moeder Aarde. Voel onze liefde en dankbaarheid in haar lichaam vloeien - en voel die liefde, verveelvuldigd, terugkomen in onze lichamen.  

Zend nu onze gecombineerde liefde vanuit het electromagnetische raster naar boven in het Christus BewustZijnsraster, 60 miles boven de Aarde. Voel hoe het onze gehele planeet omvattende, Dodecahedron raster oplicht met het licht van onze liefde. Ervaar de connectie tussen de beide rasters nu ; allen die nog sluimeren tot ontwaken brengend.   Regenboog energie velden komen omhoog uit de de kristallen beddingen diep in het lichaam van Gaia. Regenboog energie velden van Gaia's lichaam, deze matrijs van liefde en Licht mee-creëerend.  

We zijn verbonden met onze Hogere Zelven nu. We zijn verbonden door onze solar plexus chakra's met het nieuwe electromagnetische raster van Gaia - en door onze harten met het Christus BewustZijn Raster 60 mijlen boven de Aarde. Wij, Strijders van het Licht, creëeren Hemel op Aarde nu !   Namaste.


Spanish Translation
CONECTÁNDOSE CON LAS REJILLAS DE GAIA

Llama a la Luz que venga hacia ti, invocando una corriente de una brillante luz blanca y ve como el portal de arriba y el de abajo de tu aura se abren.
Envía una cuerda energética desde tu segundo chakra o desde tu chakra raíz directamente hacia abajo, para arraigarte al corazón cristalino de Gaia

Llama a tu Ser Superior para que se fusione contigo. Siente a este más elevado aspecto de tu alma-ser fundiéndose en ti, una hermosa energía dorada y blanca penetrando tu cuerpo físico. Eres Uno con tu Ser Superior, tu esencia es sabiduría, compasión, amor y dignidad.

Ahora visualiza la nueva rejilla electromagnética de Gaia a 1 metro sobre la superficie. Una dorada red de Luz extendiéndose todo alrededor de nuestro bendito planeta. Siéntete conectado a la rejilla a través de Manipura, tu dorado chakra del Plexo Solar. Esta red dorada está siendo creada por los Maestros Ascendidos y los Trabajadores de la Luz en nuestro planeta, para sanarnos y conectarnos los unos con los otros.

Siéntete conectado con ésta red de Amor y Luz. Tú puedes enviar mensajes y energía a través de la rejilla electromagnética. Envía Amor y Gratitud a través de la rejilla ahora a todos los seres sensibles, conectando a todos los humanos, animales y plantas en la tierra. Experimenta la verdad de que SOMOS TODOS UNO.                                               
Ahora visualiza la rejilla de la Conciencia Crística a 100 km sobre la tierra. Esta rejilla tiene la forma de un Dodecaedro, que tiene 12 caras pentagonales y que rodea todo nuestro planeta. Ella sostiene la energía de la Conciencia de la Unidad y de Amor Incondicional, que es la energía a la que nos estamos dirigiendo ahora. Todavía conectados con la rejilla de la tierra, envía Amor a este Dodecaedro, ¡y siente como se enciende!                                     

Experimenta la conexión entre éstas 2 rejillas ahora, despertando a todos aquellos que dormitan. Las nuevas rejillas están siendo co-creadas por Los Consejos de la Luz y los Guerreros de la Luz en nuestro planeta, su propósito es conectar con la Conciencia Superior de todos los seres en un estado de Amor Incondicional.                                                 
A medida que nuestro planeta se sana y que las rejillas son activadas, campos energéticos de arco iris están surgiendo, desde los lechos de cristal en las profundidades del Cuerpo de la Tierra. Campos de energía de Arco Iris dentro del cuerpo de Gaia, co-creando esta Matriz de Amor y Luz dentro de nosotros, los Trabajadores de la Luz de Gaia.                                   

Estamos conectados con nuestro Ser Superior y con las energías del cielo y de la Tierra.     

Amor y Gratitud a todos los seres que trabajan para la sanación y la ascensión. Amor y Gratitud a nuestra Madre Tierra que nos sostiene en sus brazos mientras ascendemos. Amor y Gratitud a nosotros, La Tribu de Gaia, ¡somos todos Guerreros de la Luz!                           

Namasté    
 
Dearesr Solara, Thank you for all the work you do!  The meditations you share are most profound and have taken me in leaps and bounds to beautiful places.  I connect with Gaia's ascension grids almost daily; it really feels like I can reach out to every person on earth with love, to do what I can to assist them in awakening to their higher wisdom - and it usually feels a lot more effective than trying to encourage them to do so from the level they typically operate at! Alana (Canada)